Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Årets Styreleder 2018 - Chair of the Year

uten navn (5)_680x454.png

John Andersen jr. mottar prisen fra adm dir Ole Erik Almlid, NHO

 

Evaluering – selskap og styreleder

 • Scatec Solar ASA ble etablert i 2007 og børsnotert i 2014

 • Selskapet er en ledende, uavhengig og bærekraftig produsent av energi og leverer konkurransedyktig, ren energi i fremvoksende markeder.

 • De har virksomhet i 19 land. De viktigste er Sør Afrika, Egypt, Malysia, Brasil og Argentina.

 • Scatec Solar har 240 fast ansatte, herav 75 på hovedkontoret i Oslo og 85 i Sør Afrika. De bygger opp organisasjonen med i hovedsak lokalt ansatte. I utbyggingsfasen, som innebærer omfattende logistikkoperasjoner, kan selskapet engasjere flere tusen lokalt ansatte.

 • Partnerskap og lokal verdiskaping og forankring står sentralt i selskapets virksomhet.

 • Virksomheten bidrar til å skape ny, miljøvennlig og stabil energiforsyning. Selskapet har identifisert seks av FNs bærekraftsmål som særlig relevante. Selskapet utvikler prosjekter i henhold til The Equator Principles, har signert UN Global Impact, og rapporterer på bærekraft i henhold til Global Reporting Initiative.

 • Scatec Solar har solparker med en totalkapasitet på 1,7 GW i drift og under bygging. Dette tilsvarer strøm til totalt rundt 840,000 husstander i de landene hvor solparkene driftes

 • I 2018 økte omsetningen med mer enn NOK 3 milliarder til NOK 4,7 milliarder, med EBITDA på 961 millioner kroner.

 • Siden børsintroduksjonen i 2014 og frem til i dag har selskapets markedsverdi økt fra NOK 1,8 milliarder til nærmere 10 milliarder. Dette tilsvarer en årlig økning på 40%.

 • Solenergimarkedet er bærekraftig og vokser raskt og Scatec Solar er med sin solide erfaring og kompetanse godt posisjonert for fortsatt solid vekst over de neste årene.

  John Andersen jr. bakgrunn

 • John Andersen har vært styremedlem i Scatec Solar siden 2013, og styreleder siden 2014.

 • Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans og strategi.

 • Han har bakgrunn fra Borregaard og fra solenergiselskapet REC, der han var divisjonsdirektør og visekonsernsjef gjennom mer enn 12 år.

 • Han leder i dag Scatec gruppen, som er familie-eid og har fokus på bærekraftig entreprenørskap og aktivt, industrielt eierskap. Scatec etablerte i sin tid Scatec Solar og er fortsatt største eier.

 • John Andersen har vært styreleder og styremedlem i selskaper i Europa, USA og Asia. Han er i dag styreleder i Scatec sine porteføljeselskaper.

  Viktige agendapunkter i styrets arbeid

 • Markedet for bærekraftig energiproduksjon, solenergi har hatt en årlig vekst på 35% over de siste 10 årene. Det investeres mer enn 100 milliarder dollar årlig i solenergianlegg, men industrien er fortsatt relativt ung.

 • Med dette som bakteppe er styrets agenda særlig preget av tema som sterk organisk vekst, operasjoner i fremvoksende markeder og nye bærekraftige forretningsmodeller.

 • Scatec Solar sin integrerte bærekraftige forretningsmodell – der selskapet er aktivt langs hele verdikjeden fra prosjektutvikling og finansiering til bygging og drift av store solparker – er et bærende element i selskapets strategi.

 • Kompleksiteten i forretningsmodellen har gjort det naturlig for styret å engasjere seg i arbeidet med å tydeliggjøre selskapets verdiskapning, også med tanke på investorkommunikasjon.

 • Styret har et økende fokus på organisasjons- og lederutvikling for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for videre vekst. Mange nye medarbeidere har hatt olje og offshore kompetansen som skalert ned, har vært meget viktig for suksessen. Brun kompetanse har blitt transformert til bærekraftig hvit kompetanse.

 • Styret vektlegger en løpende aksjonærdialog om eierforhold og videre strategisk utvikling.

 • Scatec Solar er et relativt ungt selskap, og styret har fokus på kontinuerlige forbedringer av styrets egne arbeidsprosesser og den løpende dialogen med administrasjonen.

  Hva preger John Andersens styrelederskap

John Andersen jr. er styreleder for en virksomhet som på mange måter består av en rekke «stand alone» forretningsenheter. Han har personlig bidratt til at Scatec Solar har utviklet seg fra en virksomhet med noen prosjekter og virksomhet kun i Europa - og der strategien ikke var langsiktig eierskap - til en bred portefølje av bærekraftige anlegg av industriell størrelse globalt.
I noe av suksessformelen ligger solid kompetanse og engasjement for bærekraftige løsninger. Han har evne til å håndtere kompleksiteten og dynamikken i virksomheten – med produksjonsanlegg som ligger i ulike markeder med ulike regulatoriske forhold og forskjellige forretningskulturer. Med en bærekraftig forretningsmodell som omfatter hele verdikjeden, inklusiv lokale eiere og forretningspartnere, er suksessen helt avhengig av gjensidig tillit mellom alle involverte. Med sine skreddersydde og bærekraftige løsninger for den enkelte site, har Scatec Solar på mange måter evnet å omdanne den norske tillitsmodellen til en eksportvare.
Denne organiske veksten krever en «hands on» planlegging og oppfølging, fra case til case – til dels også fra styrets side.

Med sin bransjehistorikk, kapasitet og dype kunnskaper om både teknologien og den bærekraftige forretningsmodellen, har John spilt en helt avgjørende rolle i utviklingen av selskapet.
Han har ikke bare vært en god sparringpartner for CEO, men ved å overføre egen kompetanse til resten av styret, har han også sørget for at styret har spilt hele administrasjonen god.

Med utgangspunkt i egen eierandel er John meget påpasselig med å ivareta alle aksjonærers interesser. Han er lydhør for andre eieres synspunkter, og ber gjerne aktivt om disse. Det blir aldri stilt spørsmålstegn ved John’s integritet. Hans profesjonelle og korrekte måte å opptre på skaper nødvendig tillit, også i mer krevende situasjoner. (Eksempelvis i den situasjonen der deres japanske eiere kom med et kjøpstilbud som skulle gjøres opp i aksjer. Det var aldri noen tvil om at alle aksjonærers interesser skulle ivaretas.)

John Andersens ledelse av styrearbeidet er preget av grundige forberedelser, tydelige agendaer og ryddig møteledelse. John leder en prosess internt i styret, og mellom styret og administrasjonen, som preges av gjensidig tillit. Dette skaper trygghet og fortrolighet i arbeidet, noe som igjen bidrar til gode og reelle diskusjoner, humor og god takhøyde. John inviterer til transparente diskusjoner og ber gjerne om avvikende syn før konklusjonene trekkes.

Sammen med sitt eget styre og administrasjonen har John vært helt sentral i arbeidet med å få frem verdiene i selskapet.

Det er juryens oppfatning at John Andersen jr i vesentlig grad har bidratt til Scatec Solars positive utvikling, og at dette i tillegg til hans brennende engasjement for bærekraft og utpregede bransjekunnskaper skyldes hans tillitsfulle og prosessorienterte måte å lede styret på.

Juryen mener han er en bærekraftig styreleder som utgjør en forskjell, og at han er en verdig vinner av prisen Årets Styreleder 2018 «Chair of the Year» 

 

 

E-mail this Print this